Investerare

Valberedning

Valberedningen är årsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Utöver att till årsstämman föreslå styrelsens sammansättning har valberedningen till uppgift att lämna förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för kommittéarbete samt val och arvodering av revisor.

Som grund för valberedningens arbete ligger årliga utvärderingar av styrelsens arbete under året, tillsammans med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och Besqabs bolagsspecifika behov.

Valberedning inför årsstämman 2017

Årsstämman den 27 april 2016 beslutade om instruktion för valberedning inför årsstämman 2017. Instruktionen innebär bland annat att valberedningen ska bestå av tre eller fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti 2016, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen är styrelsens ordförande.

  • Valberedningen inför årsstämman 2017 i Besqab AB (publ) har nu utsetts och utgörs av Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens ordförande, representerande Skirner AB, Lars G Öberg representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare samt Olof Nyström representerande Fjärde AP-Fonden.

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 47,5 procent av rösterna i bolaget.

Namn

Representerande

Befattning

Andel av röster
2016-08-31

Olle Nordström

Skirner AB

Ägarrepresentant, styrelseordförande
Besqab AB, ordförande valberedningen

32,7 %

Lars G Öberg

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Ägarrepresentant

8,6 %

Olof Nyström

Fjärde AP-Fonden

Ägarrepresentant

6,2 %

Totalt

  

47,5 %

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 1328, 183 13 Täby.

Besqabs årsstämma 2017 kommer att äga rum onsdagen den 26 april 2017. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.