Investerare

Styrelse

Styrelsens arbete följer den arbetsordning för styrelsen som styrelsen antagit och som ses över årligen. Utöver denna arbetsordning ansvarar styrelsen även för att det finns en instruktion för den verkställande direktören samt att denna instruktion är föremål för årlig översyn. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Vidare faller det under styrelsens ansvar att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelseledamöterna utses för högst ett år i taget.