Investerare

Finansiella mål

Besqabs finansiella mål syftar till att bibehålla en långsiktigt stabil lönsamhet och värdetillväxt för att ge aktieägare god avkastning. En stabil lönsamhet skapar också goda utvecklingsmöjligheter för bolagets medarbetare samt ger finansiella förutsättningar för att öka investeringar i dels byggrättsportföljen, dels utvecklingsfastigheter i form av vård- och omsorgsbostäder.

Räntabilitet om minst 15 % på eget kapital

Under 2015 uppgick räntabiliteten på eget kapital till 32,9 procent, vilket är en bra nivå med god marginal över Besqabs mål. Den väsentligt förbättrade räntabiliteten jämfört med tidigare år förklaras av en betydande tillväxt i intäkter och resultat kopplat till flera stora produktionsstarter, större antal bostäder i produktion, kostnadskontroll samt mycket god försäljning.

Soliditet om minst 30 %

Besqab har historiskt haft god soliditet, ofta över målet om 30 procent. 2014 dubblerades koncernens eget kapital i och med nyemissionen, vilket i sin tur ökade soliditeten väsentligt. Under 2015 har soliditeten stärkts ytterligare tack vare god resultatutveckling. Per den 31 december 2015 uppgick Besqabs soliditet till 59,2 procent. Den starka soliditeten möjliggör ett aktivt och flexibelt ackvisitionsarbete vilket skapar utrymme för Besqab att växa ytterligare.

Utdelning om minst 30 % av resultatet efter skatt

Besqabs utdelningsmål syftar till att säkra såväl ägarnas avkastning på sitt insatta kapital, som bolagets behov av medel för att utveckla verksamheten. För räkenskapsåret 2015 föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet uppgår till totalt 77,3 Mkr motsvarande cirka 30 procent av årets resultat.

 

  Mål 2015 2014 2013 2012 2011
Räntabilitet på eget kapital, % >15 32,9 18,0 21,0 23,0 22,9
Soliditet, % >30 59,2 55,0 37,1 28,3 26,7
Utdelning i procent av resultatet, % >30 30 39 37 35 36